Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Opis warsztatów
Uczestnik_czka warsztatów dowie się czym jest konflikt, jakie są rodzaje oraz fazy konfliktów, a także jakie są możliwe sposoby ich rozwiązywania. Omówione zostaną podstawowe przykłądy sytuacji konfliktowych, w których student_ka może znaleźć się w przestrzeni akademickiej oraz możliwe ścieżki postępowania. Uczestnicy_czki zapoznają się także z metodami radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, które będą mogli_ły wykorzystać podczas części praktycznej warsztatów. 

Prowadząca warsztaty 
Maria Włoskowicz - prawniczka i mediatorka, absolwentka m.in. szkolenia "Mediacje. Przygotowanie do wykonywania zawodu mediatora" przygotowującego do pełnienia roli mediatorki sądowej, a także międzynarodowego szkolenia z zakresu mediacji Mediation Certification Programme organizowanego przez Uniwersytet Jagielloński i International Academy of Dispute Resolution (INADR).

Język warsztatów 🇵🇱

Rejestracja na warsztaty: https://forms.office.com/r/Z76d7Gf7mP

Warsztaty odbywają się na platformie MS Teams.

Opis warsztatów
Coaching skills are essential for team leaders and project managers in the world of work today. The workshop will consist of three parts. Firstly, students will be introduced to the one of the most popular coaching models (GROW). GROW is an acronym that stands for: Goal, Reality, Options and Way Forward. The model provides guidance for asking questions in one-to-one conversation. Students will also learn why and when coaching skills may be useful. Secondly, they will work in groups in order to apply the skills in practice.Finally, they will reflect on the exercise and discuss the usefulness, potential and limitations of coaching.

Prowadzący warsztaty
Seweryn Krupnik is a sociologist specialized in evaluation and innovation policy, with a broad experience in policy consultancy. His research focuses on public subsidies and innovative mixed method research designs. His current research interests include also qualitive comparitive analysis and energy policy. He developed his coaching skills by finishing formal training program (School for Organizational Coaches, Prorozvoyovo) and coaching social innovators. 

Język warsztatów 🇬🇧

Sign ups: https://forms.office.com/r/kbyyvT1igq

The workshops are held on MS Teams platform

Opis warsztatów
We współczesnych badaniach społecznych coraz więcej przestrzeni poświęca się kwestii inkluzywności i intersekcjonalności. Szczególną uwagę skupiamy na kwestiach tożsamościowych - etniczności, rasie, orientacji seksualnej, tożsamości płciowej. Ta ostatnia wypiera powoli podstawowe dotychczas dla nauk społecznych pojęcie płci, która okazuje się konceptem nie dość zniuansowanym. Kobieta, mężczyzna, inne - to najbardziej minimalistyczna próba inkluzywnego ujęcia problematyki płci. Czy jednak wystarczająca.

W toku warsztatu przybliżymy obraz zróżnicowania współczesnego społeczeństwa i zaprezentujemy próby jego ujęcia w badaniach społecznych. Przedstawimy również konsekwencje przyjęcia każdego z tych ujęć i sposoby, w jaki możemy w naszych badaniach definiować płeć czy seksualność.

Poruszymy również praktyczne aspekty konstruowania inkluzywnych badań, począwszy od konceptualizacji, aż po gotowy kwestionariusz - przybliżymy sposoby konstruowaniapoprawnej metryczki, podejścia do osoby respondenckiej w badaniach jakościowych i właściwego doboru próby badawczej. 

Zwrócimy także uwagę na obecny kształt dyskursu wokół problematyki rozwijającego się języka inkluzywnego - porozmawiamy o: wciąż używanych, lecz przestarzałych pojęciach; terminach, które wywołują dyskusję w środowiskach aktywistycznych; oraz o feminatywach, osobatywach, neutratywach i ich alternatywach.

Język warsztatów 🇵🇱

Rejestracja na warsztaty: https://forms.office.com/r/FmtqYUEUb9

Warsztaty odbywają się na platformie MS Teams.

Opis warsztatów
Badania jakościowe są dobrym sposobem gromadzenia bogatych i zróżnicowanych danych pozwalających na wnikanie w indywidualne doświadczenia, rekonstruowanie schematów poznawczych, zrozumienia motywacji, jakimi kierują się w swoich działaniach ludzie. Duża ilość zebranych danych stanowi jednak wyzwanie dla osoby przystępującej do ich analizy. Proponowane warsztaty pozwolą przygotować się do sprostania temu wyzwaniu. W ich trakcie zapoznamy się z podstawowymi funkcjami jednego z programów do analizy danych jakościowych - MAXQDA.
Zapoznamy się z tym, jak przygotować strukturę danych w MAXQDA, dokonać wstęĻnego zapoznania się z materiałem, stworzyć streszczenia, notatki, statystyki występujących pojęć i ich konfigurację. Pozwoli to na wstępne zapoznanie się z materiałem jakościowym i przygotowanie planu jego dalszej analizy. W trakcie warsztatów uczestnicy będą pracować warsztatowo, wykorzystując własne lub dostarczone przez prowadzącą dane.

Ważna informacja
Udział w warsztatach wymaga zainstalowania programu MAXQDA na własnym komputerze. osoby afiliowane przy Uniwersytecie Jagiellońskim mogą pobrać zakupioną przez UJ licencję programu ze strony internetowej Działu Usług Informatycznych UJ. Osoby spoza UJ mogą pobrać wersję trial (30 dni) ze strony MAXQDA, która poza ograniczonym czasem użytkowania nie różni się od pełnej wersji programu. W razie trudności z instalacją programu (pełnej wersji lub wersji trial) prosimy o kontakt z organizatorami.

Prowadząca warsztaty
Dr hab. Barbara Worek, prof. UJ. Pracowniczka Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz ekspertka Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ. Doświadczenia badawcze zdobywała, uczestnicząc w polskich i międzynarodowych projektach dotyczących ewaluacji, polityk publicznych, kapitału ludzkiego, uczenia się przez całe życie Autorka i współautorka publikacji dotyczących polityk publicznych, metodologii badań, ewaluacji oraz licznych raportów badawczych. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień kapitału ludzkiego i analizy polityk publicznych, badań jakościowych i analizy danych jakościowych. Od 2009 roku zaangażowana w badania Bilansu kapitału Ludzkiego. Od 2017 roku jest członkinią Rady Naukowej Fundacji Regionów Europejskich na rzecz Badań nad Edukacją i Kształceniem Zawodowym (FREREF), a od 2020 Sektorowej Rady ds. Kompetencji dla Sektora Usług Rozwojowych

Język warsztatów 🇵🇱

Rejestracja na warsztaty: https://forms.office.com/r/QyQw9QUedc

Warsztaty odbywają się na platformie MS Teams.

Opis warsztatów
Stata jest kompleksowym programem statystycznym wykorzystywanym szczególnie w badaniach naukowych w ekonomii, naukach społecznych i epidemiologii. Jest alternatywą dla najbardziej rozpowszechnionego i łatwego w obsłudze, jednak wolnego SPSS; dla doskonałego i bezpłatnego, jednak wymagającego umiejętności programistycznych R; oraz dla drogiego SAS. Warsztaty mają charakter typu hands-on (praktycznego szkolenia). Ćwiczone będą podstawy pracy ze Stata oraz wykonywanie prostych analiz statystycznych: rozkłady procentowe, statystyki opisowe, analiza niezależności zmiennych, obliczanie siły związku między zmiennymi, raportowanie, wizualizacja wyników. Ćwiczenia będą wykonywane na bazie z badania ESS.

Ważna informacja
Przed warsztatami uczestnicy proszeni są o zaopatrzenie się w testową 7-dniową licencję Stata (https://www.stata.com/customer-service/short-term-license/). Uwaga, o licencję proszę wystąpić na 3-4 dni przed warsztatami.

Prowadzący warsztaty
Dr Maciej Koniewski, adiunkt w Instytucie Socjologii UJ. Absolwent socjologii oraz filozofii na UJ. Ukończył także dwuletni komponent studiów doktoranckich z zakresu pomiaru edukacyjnego na tej uczelni. Specjalista w zakresie metodologii badań oraz ilościowych metod analizy danych. Autor i współautor artykułów i rozdziałów w książkach z zakresu badań edukacyjnych, pomiaru edukacyjnego i ewaluacji. Prowadził szkolenia z zakresu wykorzystania Stata w analizach kontrfaktycznych dla Centrum Edukacji Statystycznej GUS. Program Stata wykorzystywał do analiz na potrzeby realizacji projektów dla NCBR, PARP, GUS i Banku Światowego.

Język warsztatów 🇵🇱

Rejestracja na warsztaty: https://forms.office.com/r/7tcNN88atU

Warsztaty odbywają się na platformie MS Teams.

Opis warsztatów 
Celem warsztatów jest dyskusja wokół "otwierania" badań społecznych. Ich wynikiem ma być wypracowanie narzędziownika, na który składać się będzie zestaw propozycji sposobów, technik, narzędzi wspomagających procesy współtworzenia wiedzy na temat badanego zjawiska, otwierających przestrzenie do szerszej dyskusji. Jednocześnie chcemy zastanowić się nad wyzwaniami oraz "trudnymi" pytaniami, które mogą stać za ich wykorzystaniem w praktyce. 

Punktem wyjścia będzie omówienie procesu badawczego skupionego wokół mobilizacji społecznych na rzecz praw reprodukcyjnych w Polsce, prowadzonego od 2016 roku. W toku wciąż trwających badań korzystałyśmy i korzystaliśmy z różnych narzędzi i technik badawczych oraz otwierania przestrzeni współtworzenia wiedzy (profile w serwisach społecznościowych, dyżury strajkowe, wystawy, itd.). Wychodząc od naszego doświadczenia i wierząc, że przeznaczeniem badań socjologicznych jest nie tylko naukowy opis otaczającej rzeczywistości, zapraszamy do wspólnego zastanowienia się nad tym, w jaki sposób prowadzić zaangażowane badania społeczne. Naszą rolą nie będzie bycie ekspertami czy ekspertkami, ponieważ każde z podejmowanych działań zawsze wiąże się z określonymi trudnościami, z którymi również się zmagamy. Zależy nam, by te zmagania stały się impulsem do stawiania własnych pytań, szerszego zaangażowania w procesy współtworzenia wiedzy. 

Zdając sobie sprawę z faktu, że niewiele jest przestrzeni do dyskusji na temat "kuchni" zaangażowanych badań społecznych, wyzwań, które pojawiają się w toku, zachęcamy do wcześniejszego kontaktu osoby, które zechciałyby więcej opowiedzieć o swoich doświadczeniach i włączyć je w dyskusje na warsztacie. Pozwoli nam to lepiej zaplanować czas oraz dyskusje wokół różnych wątków tematycznych. 

Język warsztatów 🇵🇱

Rejestracja na warsztaty: https://forms.office.com/r/RbfDeB0Bk0

Warsztaty odbywają się na platformie MS Teams.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron