Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

9:00 - 11:00

1st bloc of workshops

„Czy oszukiwałeś na ostatnim egzaminie ze statystyki?” Anonimizacja odpowiedzi na pytania drażliwe w badaniu sondażowym (room 80)

Limit miejsc został osiągnięty! Zapraszamy do zapisów na inne wydarzenia.

Warsztaty poświęcone będą technikom radzenia sobie z problemem nieszczerości respondentów w odpowiedziach na pytania drażliwe. Z oczywistych względów ludzie czują się niekomfortowo, gdy mają ujawnić o sobie informacje, które mogłyby uczynić ich obiektem kpin, czyjejś litości, negatywnego osądu, czy wręcz narażać ich na odpowiedzialność prawną. Istnieje kilka sposobów łagodzenia takich pytań, gdy zadawane są wprost, natomiast warsztaty skupią się na podejściach nie-wprost, zapewniających respondentom – nawet w warunkach wywiadu osobistego – dodatkową warstwę anonimowości. Techniki te pozwalają oszacować odsetek osób odpowiadających twierdząco na drażliwe pytanie, uniemożliwiając równocześnie ustalenie, którzy konkretnie respondenci udzielili takiej odpowiedzi. W części teoretycznej omówione zostaną takie techniki jak random response technique (RRT), item count technique (ICT), crosswise model (CM) i triangular model (TM). Na konkretnych przykładach pokazana zostanie logika tych podejść i sposób obliczania szacunkowych wyników. Części praktyczna poświęcona będzie samodzielnej konstrukcji modułu pytania drażliwego i analizie wyników uzyskanych przy jego pomocy.

 

Warsztaty poprowadzi dr Szymon Czarnik - związany z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego od 1995 roku, najpierw jako student, potem doktorant, asystent i obecnie adiunkt. W roku 2007 obronił pracę doktorską „Sprawiedliwość i równość w podziale dóbr wypracowanych", przygotowaną na podstawie własnego eksperymentalnego badania redystrybucji dochodów. Prowadzi kursy z metodologii badań społecznych i statystycznej analizy danych. Ma na koncie współpracę z Wyższą Szkołą Zarządzania i Bankowości w Krakowie, Uniwersytetem Fryderyka Aleksandra w Norymberdze, oraz Wyższą Szkołą Europejską im. J. Tischnera. Jako konsultant i analityk uczestniczył w wielu projektach badawczych, zarówno o charakterze marketingowym, jak i dotyczących polityki publicznej. 

Każdy uczestnik i każda uczestniczka życia naukowego musi przyznać jak bardzo w tej sferze ludzkiej aktywności ważne są emocje. Choć obecnie jest to już dość banalna konstatacja, to długo jednak kwestia uczuć w tym "świecie rozumu", jakim jest nauka, nie była poddawana badawczemu oglądowi ze względu na samą logikę dyskursu naukowego (jego jawne i ukryte założenia). Proponuję rozważyć ten problem przy użyciu autoetnografii. Jest to praktyka badawcza i pisarska "łącząca to, co autobiograficzne i osobiste, z tym, co kulturowe i społeczne", to "pielęgnowanie żywego doświadczenia" wyrażonego w impresjonistycznej i literackiej formie; to obecność osoby badacza czy badaczki zarówno w procesie badawczym, jak i w tekście; silna refleksyjność; zaangażowanie; podatność na zranienie; metodologiczna otwartość; to stawianie prowokacyjnych pytań na temat własnej sprawczości i ograniczeń kulturowych. Autoetnografia opiera się na emocjach, introspekcji i ucieleśnieniu. Kumuluje się w "momentach wypełnionych zrozumieniem, w przebłyskach zjednoczenia i przeobrażeń". Mam nadzieję, że nasze warsztaty będą takim przebłyskiem. Osoby zainteresowane tym warsztatem są proszone o zapoznanie się z artykułem Intelektualne epifanie, czyli o emocjach w nauce. Szkic autoetnograficzny, który posłuży jako przykład i punkt wyjścia do refleksji. Następnie stworzą tekst opisujący i analizujący problem "emocji w nauce" ze swojej perspektywy. Teksty te proszę przysłać na adres organizatorów przed rozpoczęciem Kongresu. Na warsztatach będziemy je dyskutować, a także poddamy się innym praktykom autoetnograficznym.

 

Warsztaty poprowadzi prof. dr hab. Grażyna Kubica-Heller - profesorka tytularna w Zakładzie Antropologii Społecznej. Pochodzi ze Śląska Cieszyńskiego. Interesuje się problematyką śląską, ewangelicką i żydowską oraz antropologią polityczną, wizualną, feministyczną oraz historią dyscypliny. Oprócz pracy naukowej zajmuje się także literaturą faktu, fotografią i filmem dokumentalnym. Angażuje się także w prace organizacji pozarządowych związane z projektami historii mówionej na Ukrainie i Śląsku Cieszyńskim. Została uhonorowana Nagrodą KLIO za książkę historyczną, Nagrodą im. Narcyzy Żmichowskiej, Nagrodą Kazimierza Dobrowolskiego, Nagrodą Indywidualną Rektora UJ oraz kilkukrotnie nagrodą zespołową.

AI in sociological research (room 60)

The limit of places has been reached! We invite you to sign up for other events.

Workshop in English

As AI reshapes the horizon of academic exploration, harnessing its power opens new vistas in research methodologies and insights. Our workshop is designed not just to unfold the marvels of AI but to weave them into the fabric of academic research, enriching its quality and breadth across disciplines. We welcome participants from diverse backgrounds to engage into the dialogue, experimentation, and hands-on learning. 

Our exploration will span the core of AI search techniques and delve into the realms of logic and reasoning, laying the groundwork for a profound understanding of AI's capabilities. With a spotlight on ethical considerations and foundational principles, we pave the way for responsible and impactful research endeavors. 

This workshop is a unique opportunity for the new generation of sociologists to connect, ideate, and envision the future of AI in social research.  

 

Warsztat poprowadzi Maria Varlamova - zatrudniona w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego do pracy na stanowisku researcher w projekcie Marie Skłodowska-Curie Actions Innovative Training Network EuroAgeism.

Interesuje się kwestiami aktywnego starzenia, polityką społeczną dotyczącą osób starszych i dyskryminacją ze względu na wiek. Ukończyła z wyróżnieniem National Research University - Higher School of Economics (Moskwa) z tytułem magistra socjologii (demografia) w 2013 r. Przez trzy lata pracowała jako asystentka naukowa w Center for Comprehensive Social Policy Studies, Institute for Social Policy. W 2015 r. ukończyła program w International Institute for the Aging of the United Nations (INIA Malta) w zakresie kształtowania polityki, planowania, wdrażania i monitorowania Międzynarodowego Planu Działań w zakresie Starzenia. Członek grupy ekspertów ds. Active Ageing Index. Otrzymała wyróżnienie za publikację z zakresu wskaźnika aktywnego starzenia (2015).

Web Content Display Web Content Display

11:15 - 13:15

3rd bloc of thematic sessions

Polish language session

Lectures:

 • Pojęcie „klasy średniej” w tekstach publikowanych przez Gazetę Wyborczą, Antoni Zalewski (Uniwersytet Warszawski)
 • Klasowe przeznaczenie. Analiza homogamii małżeńskiej w polskiej klasie wyższej, Gabriela Kamecka (Uniwersytet Warszawski)
 • Preferencje polityczne to coś więcej niż ideologia. Osobowość polskich wyborców po 15 października, Jakub Krasucki (Uniwersytet Wrocławski)
 • Wpływ transformacji i neoliberalnej hegemonii na polską scenę polityczną, Krzysztof Florek (Uniwersytet Jagielloński)
 • Siła populizmu  droga Szwedzkich Demokratów do „władzy” w Szwecji, Sabina Długosz (Uniwersytet Jagielloński)
 • „Robotnicy piszą” a ludowa historia polski, Mikołaj Kwapień (Uniwersytet Jagielloński)

 

Room 79

Moderator: Jan Firlit

Polish language session

Lectures:

 • Zanieczyszczenia przemysłowe jako potencjalne zagrożenie. Wytwarzanie i zarządzanie ryzykiem wokół Huty Miedzi Głogów, Bartłomiej Puch (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
 • Afekty wywłaszczenia. Doświadczenia osób wywłaszczanych ze względu na budowę drogi, Filip Szela (osoba niezależna)
 • Sąsiedzkość w budowie, czyli badania przez działanie ze społecznością gdańskiej Letnicy, Janina Repeka (Uniwersytet Gdański)
 • Oddziaływanie stref czystego transportu na zjawisko wykluczenia transportowego, Dominika Woźniak (Uniwersytet Gdański)
 • Relacje sąsiedzkie na nowym wielkomiejskim osiedlu w świetle teorii praktyk Pierre'a Bourdieu, Stanisław Szklarek (Uniwersytet Jagielloński)

 

Room 81

Moderator: Paweł Łuczak

Polish language session

Lectures:

 • Opinie polskiego społeczeństwa względem poboru do wojska na tle społeczeństwa fińskiego i tajwańskiego, Krzysztof Kordula (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
 • Obrazowanie pierwszych dni rosyjskiej inwazji na Ukrainę w polskojęzycznej przestrzeni internetowej w świetle koncepcji bezczasowego czasu i wojny błyskawicznej Manuela Castellsa, Mateusz Lech (Uniwersytet Jagielloński)
 • Pomiędzy bezpieczeństwem a instrumentalizacją – polityczne uwarunkowania ochrony mniejszości narodowych i etnicznych w Europie, Jakub Sztoń (Uniwersytet Wrocławski)
 • Rola partycypacji społecznej oraz działalność podkarpackich organizacji pozarządowych wobec kryzysu migracyjnego, Krystian Gajewski, Gabriela Grzyb (Uniwersytet Rzeszowski)
 • Obowiązkowa służba wojskowa w Polsce: analiza nastawienia społeczeństwa i potencjalne perspektywy reform, Tomasz Kita (Uniwersytet Warszawski)
 • Facebook jako platforma organizacji pomocy humanitarnej – studium przypadku wielkopolskiej gminy Orlin, Kinga Chęcińska (Polska Akademia Nauk)

 

Room 61

Moderator: Filip Gibas

Polish language session

Lectures:

 • Doświadczenie nie-tylko-użytkownika, czyli analiza dziedziny User Experience Design jako pola działań strategicznych, Radosław Różański (Akademia Górniczo-Hutnicza)
 • Tematy drażliwe w technikach ankietowych, Olga Korczyńska (Uniwersytet Łódzki)
 • Podporządkowanie się własnej wiedzy potocznej w procesie badawczym, czyli o błędzie popełnianym przez młodych socjologów, Natalia Witek (Uniwersytet Jagielloński)
 • Analiza wrażliwości wyników badań ankietowych z językiem programowania R, Bartłomiej Klimowski (Uniwersytet Warszawski)
 • Wykorzystanie Big Data i AI w Analityce PPC, Natalia Chrobak (Akademia Górniczo-Hutnicza)
 • Nierówność głosu a skrzywienie partyjne wyników wyborów. Konsekwencje braku „korekty demograficznej” dla posłów w wyborach do Sejmu RP i jak je zbadać?, Stanisław Mazur (Uniwersytet Warszawski)

 

Room 13

Moderator: Natalia Szwedowska

Web Content Display Web Content Display

14:30 - 16:00

2nd bloc of workshops

Narkofobia – socjologiczna dekonstrukcja (sala 61)

Narkofobia jest rzadko przywoływanym i definiowanym pojęciem. Intuicyjnie czujemy, że wiążę się ona z lękiem i niechęcią nie tylko wobec samych narkotyków (bo – stereotypowo - uzależniają, niszczą zdrowie i relacje rodzinne, powodują szkody psychiczne i społeczne), ale także wobec osób je używających. Ten ostatni aspekt chcemy poruszyć podczas warsztatu najwyraziściej.  

W I części spotkania przyglądając się socjologicznym narracjom na temat stygmatyzacji, kryminalizacji, medykalizacji i patologizacji używania substancji psychoaktywnych chcemy wspólnie z osobami uczestniczącymi w warsztacie stworzyć oddolną definicję narkofobii. Zaproponujemy także wspólną refleksję nad naszą socjalizacją do narkofobicznych postaw.  

II część natomiast umożliwi odniesienie wypracowanej definicji do trzech obszarów związanym z narkotykami – pracując na fragmentach transkrypcji wywiadów z osobami używającymi opioidów zapytamy o narkofobię w szpitalach (opieka zdrowotna), podczas przeszukania i zatrzymania (policja), oraz w programach substytucyjnych (polityka redukcji szkód).  

Uwaga: Warsztat nie wymaga wcześniej wiedzy na temat używania substancji psychoaktywnych. Tydzień przed warsztatem osobom uczestniczącym zostanie przesłany tekst do przeczytania (w j. angielskim).

 

Warsztat poprowadzi dr Justyna Struzik (IS UJ) oraz Jakub Czerw (SDNS UJ).

dr Justyna Struzik - jest adiuntką w Instytucie Socjologii UJ. Pracę doktorską poświęciła mobilizacji queerowej w Polsce. Jej książka Solidarność queerowa została nagrodzona jako najlepsza książka genderowa przez Polskie Towarzystwo Genderowe w 2020 roku, a w 2021 roku otrzymała Nagrodę im. Stanisława Ossowskiego. Obecnie w ramach projektu Crimscapes – Navigating Citizenship through European Landscapes of Criminalisation przygląda się kryminalizacji używania substancji psychoaktywnych z perspektywy użytkowników oraz aktywistów. Szczególnie interesują ją oddolne mechanizmy nawigowania kryminalizacji. Posiada doświadczenie w realizacji projektów badawczych z wykorzystaniem metody jakościowej oraz opartych na współpracy z organizacjami pozarządowymi. Współprowadziła pionierskie badania dotyczące sytuacji kobiet nieheteroseksualnych poza dużymi miastami (razem z N. Saratą i E. Furgał).

Warsztaty skupiają się na praktycznych aspektach prowadzenia zogniskowanych wywiadów grupowych. Uczestnicy nauczą się identyfikować i zarządzać trudnościami w grupie, takimi jak konformizm, myślenie grupowe czy obecność dominujących osobowości. Zostaną zaprezentowane i zastosowane techniki wzmacniania pozytywnych efektów  dynamik grupowych, jak bezpieczeństwo, stymulacja i synergia. Uwaga zostanie zwrócona również na wykorzystania technik projekcyjnych do pogłębienia i dynamizowania dyskusji. Przez ćwiczenia praktyczne uczestnicy rozwiną umiejętności moderowania FGI.

 

Warsztaty poprowadzi prof. dr hab. Barbara Worek - pracowniczka Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz ekspertka Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ. Doświadczenia badawcze zdobywała uczestnicząc w polskich i międzynarodowych projektach dotyczących ewaluacji, polityk publicznych, kapitału ludzkiego, uczenia się przez całe życie. Autorka i współautorka publikacji dotyczących polityk publicznych, metodologii badań, ewaluacji oraz licznych raportów badawczych. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień kapitału ludzkiego i analizy polityk publicznych i badań jakościowych. Od 2009 roku zaangażowana w badania Bilans Kapitału Ludzkiego, a od 2020 w projekty badawcze związane z rozwojem energetyki rozproszonej w Polsce.

From Data to Scenarios. On the "Imaginative Coefficient" of Futurology (room 60)

The limit of places has been reached! We invite you to sign up for other events.

Workshop in English

Join us for workshops where we will delve into the history of the emergence of futurology as a distinct field of research and Herman Kahn's scenario analysis as an investigative tool alternative to trend analysis. Up until the mid-20th century, two main paradigms characterized prospective thinking: a historico-literary one that emphasized the importance of imagination and artistic talent, and a technical-scientific one that favored rigorous data analysis and forecast precision. After World War II, these two paradigms found a virtuous synthesis in scenario analysis, serving as a halfway approach between literary arts and science. The author argues that the utilization of imagination and creativity does not undermine the scientific status of futurology, similarly safeguarding other sciences. Additionally, the author introduces the term "imaginative coefficient" to denote a fundamental element of prospective thinking and provides the theoretical basis for this concept. During the workshops, we will discuss these fundamental concepts and explore the practical application of scenario analysis in forecasting the future. 

 

Warsztat poprowadzi prof. dr hab. Riccardo Campa - profesor na Uniwersytecie Jagiellońskim, dyrektor Centrum Badań nad Historią Idei UJ. Redaktor serii Vestigia Idearum Historica (Brill) oraz czasopisma "Orbis Idearum: European Journal of the History of Ideas" (indeksowanego w Scopusie). Zanim został naukowcem, Campa był najpierw porucznikiem policji, a następnie dziennikarzem. Założyciel i obecny prezes Włoskiego Towarzystwa Transhumanistycznego, były dyrektor Światowego Stowarzyszenia Transhumanistów (2006-2008), członek Institute for Ethics and Emerging Technologies, badacz w Wojskowym Centrum Studiów Strategicznych włoskiego Ministerstwa Obrony. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół socjologii nauki i technologii, filozofii politycznej, bioetyki, futurystyki, transhumanizmu i historii idei. Jest autorem trzech bestsellerów: La rivincita del paganesimo (2013), La società degli automi (2016) i Still Think Robots Can’t Do Your Job? (2018).

Wyzwania osób g/Głuchych w Polsce oraz komunikacja PJM, czyli o polskim języku migowym

Część 1: „Nawiązanie do Kultury i rozwiązanie problemów osób g/Głuchych”.

W tej części osoby uczestniczące zostaną wprowadzone w świat kultury osób g/Głuchych w Polsce oraz zrozumieją główne wyzwania, z jakimi się one zmagają. Zwiększymy świadomość i zrozumienie świata g/Głuchych. Będzie to dyskusja, w której uczestnicy będą mogli zadawać pytania i dzielić się swoimi spostrzeżeniami.

Część 2: „Podstawowe Zwroty w Polskim Języku Migowym (PJM) i umiejętność komunikacji wizualnej”.

W tej części warsztatów uczestnicy poznają podstawowe zwroty i gesty w Polskim Języku Migowym (PJM), które są niezbędne do komunikacji z osobami g/Głuchymi. Przećwiczymy podstawowe zwroty, takie jak pytania o imię, pochodzenie czy prośby o pomoc, aby uczestnicy poczuli się pewnie w komunikacji z osobami g/Głuchymi. Dodatkowo, będziemy ćwiczyć rozumienie gestów i odbiór komunikacji bez słów.

Warsztaty zostaną przeprowadzone w formie prezentacji, wzbogaconej o praktyczne ćwiczenia i dyskusję grupową. Uczestnicy będą mieli okazję zadawać pytania i aktywnie uczestniczyć w procesie uczenia się, a także szybko zapamiętywać.

 

Warsztat poprowadzi Rafał Bołdys - aktor niesłyszący, osoba Głucha, inżynier, członek Fundacji Migawki. Tłumaczką PJM będzie Julia Gwizdała.

Web Content Display Web Content Display

16:15 - 18:15

4th bloc of thematic sessions

Polish language session

Lectures:

 • Chaos przestrzenny w perspektywie mieszkańców. Źródła, problemy, perspektywy, Hubert Szotek (Uniwersytet Jagielloński)

 • Społeczne wytwarzanie przestrzeni na przykładzie osiedla Kosmonautów, Dominik Osowicki (Uniwersytet Warszawski)

 • Społeczny fenomen desire paths jako symptom tlącej się niezłomności ludzkiego ducha, Wiktor Muszewski (Uniwersytet Jagielloński)

 • Grządka partyzancka jako przestrzeń schronienia w mieście. Perspektywa więcej-niż-ludzka, Agata Pelska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)

 • Zieleń miejska i rewitalizacja przestrzeni publicznych w internetowych mediach opiniotwórczych, Karolina Kehl (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej)

 • Stołówka uniwersytecka i jej rola w tworzeniu społeczności studenckiej  wnioski z obserwacji terenowych, Karolina Łatwis (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)

Sala 81

Moderator: Daria Łysenko

Polish language session

Lectures:

 • „Pani ślepa jest?” – mikroagresje wobec kobiet z niepełnosprawnościami – analiza zjawiska, Kamila Albin (Uniwersytet Warszawski)
 • Kobieta w reggaetonie - emancypacja czy powielanie stereotypów?, Natalia Szukalska (Uniwersytet Warszawski)
 • „(...), żeby lekarze, położne, pielęgniarki widzieli w nas ludzi”, czyli o medykalizacji opieki okołoporodowej w doświadczeniach kobiet, Małgorzata Ostrowska (Uniwersytet Warszawski)
 • Gender w performansach karier kryminalnych kobiet, Marzena Kaleta (Uniwersytet Jagielloński)
 • Doświadczenie seksizmu w pracy kelnerek, Kaja Stempin, Elżbieta Zadęcka, Nina Jakubowska (Uniwersytet Jagielloński)

Room 61

Moderator: Emilia Olejarz

Polish language session

Lectures:

 • Relacje dorosłych osób z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) i ich zwierząt domowych, a stereotypy i stygmatyzacja społeczna, Karolina Karpińska (Akademia WSB oraz Uniwersytet Warszawski)
 • Starzenie się w perspektywie antropologii egzystencjalnej  przykład poznańskiego Dziennego Domu Pomocy Społecznej, Witold Krzemiński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
 • Tożsamość ADHD młodych-dorosłych kobiet w Polsce a społeczne obrazy zaburzenia, Malwina Lirka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
 • Społeczny paradygmat schizofrenii – rekonstrukcja i implikacje dla polityk publicznych, Paweł Szałkowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
 • Sposób funkcjonowania anonimowych wspólnot „S” oraz ich rola w procesie zdrowienia osób uzależnionych od czynności seksualnych, pornografii i miłości, Paulina Skiba (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)​

Room 13

Moderator: Przemysław Mitka

Polish language session

Lectures:

 • Jakie korzyści sztuczna inteligencja może przynieść demokracji?, Jakub Wójcikowski (osoba niezależna)
 • Wpływ cyfryzacji na rozwój kariery zawodowej kobiet pokolenia Y, Weronika Hyjek (Uniwersytet Jagielloński)
 • Chinatown w sieci. Społeczne implikacje cyfryzacji na przykładzie chińskiej cyberprzestrzeni w kulturze prefiguratywnej, Kalina Maria Taczkowska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
 • Od kliknięć do połączeń: relacje w świecie livestreamingu, Jakub Majkowski (Uniwersytet Wrocławski)
 • Analiza przekazów medialnych członkiń ruchu tradwife, Natalia Fabisiak (Uniwersytet Warszawski)
 • Memy jako narzędzie przemocy symbolicznej. Analiza wytwarzania binarnych podziałów w Konfrontacyjnych Memach Wartościujących, Michał Chłopek, Bartosz Gniadek, Maciej Jaszczuk, Jacek Ruszar (Uniwersytet Jagielloński)

Room 60

Moderator: Lila Plewniak

English language session

Lectures:

 • Bridewealth payment; Hearing the woman's voice, Naa Adjeley Mensah (University of Oxford)
 • The oldest, younger and youngest – family roles taken in the triad, Kamila Szymkowiak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
 • Abandoning „culture”  a critical approach to conceptualizations of “culture” and “cultural identity” in sociology of law, Karolina Sikora (Uniwersytet Jagielloński)
 • Global Labor Migration as a Double-Edged Sword: Mechanisms at Work, Ellias Aghili Dehnavi (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
 • Solidarity in the Making: Envisioning Cross-Regional Rural Women's Forums in Haryana, North India, Ankit Ankit (Uniwersytet Wrocławski)

Room 79

Moderator: Shani Witoń

Web Content Display Web Content Display

18:30 - 20:00

3rd bloc of workshops

„Między socjologią a dziennikarstwem” - spotkanie z prof. Leszczyńskim (room 79)

Dr hab. Adam Leszczyński, prof. SWPS znany jest głównie jako historyk oraz dziennikarz, jednak w swojej karierze publicystycznej wykorzystuje również wiedzę z dziedziny socjologii, z której w 2017 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego. Prof. Leszczyński jest autorem jednej z najgłośniejszej publikacji historycznej ostatnich lat, nominowanej do literackiej nagrody Nike „Ludowej Historii Polski”. W czasie spotkania porozmawiamy z naszym gościem, w jaki sposób łączy ze sobą wiedzę z zakresu historii, dziennikarstwa i socjologii, oraz spróbujemy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy wyobraźnia socjologiczna może stać się kluczowym narzędziem w pracy komentatora spraw krajowych i reportażysty.

Spotkanie zostanie poprowadzone przez studentów Instytutu Socjologii UJ Maksymiliana Chapskiego oraz Kingę Chyl.

 

Na wydarzenie nie jest wymagana uprzednia rejestracja.

Web Content Display Web Content Display

20:30

Integration at Disco Club (Bracka 4 St.)

We would like to sincerely invite all participants of this year's edition of the Congress to a joint integration, which will be held at the Disco Club (4 Bracka St., 31-005 Krakow)!

Young Sociologists Congress is a great opportunity to make new friends! We hope that the planned integration will help us get to know each other a little better!

Read More o